Yi King I Ching 64 hexagrams meaning

What does each one of the 64 hexagrams mean?
Yiking Iching Oracle
Free Chinese OracleHexagram Number 1
 
   

1  Power


Summary:

The birth of something great is near. You will be an important factor in a new endeavor that will grow and regenerate forever.
Line One of This Hexagram is a 9:

This is a time of waiting. Organize and plan your strategy for a future success.

Line Two of This Hexagram is a 9:

You are about to begin a important project. Seek out a person who can help you ensure its success.

Line Three of This Hexagram is a 9:

Hard work and an attention to details will guarantee you reach your goals.

Line Four of This Hexagram is a 9:

Once ready, test your plans, so you may perfect them.

Line Five of This Hexagram is a 9:

Your plan is or will be successful. Revisit allies and look for new leaders.

Line Six of This Hexagram is a 9:

Do not allow your success to over-inflate your ego. If you do there will be a price to pay.

64 hexagrams table

Click on the name under the hexagram

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji