Access Chinese I Ching (Yijing)ee I Ching Readings
Yi Jing or Book of Changes

 
64 Hexagrams Descriptions

(Click on the name under the hexagram)

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Sui 18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
      Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
     Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun 42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji
Get Another Reading

Have a look to the 64 Hexagrams Descriptions

© 1998-2013 leChinois International Inc.
and Michel Parent, Publisher
 


 
 

 
 Bookmark and Share

   
  Access Free Chinese Games
Free computer games
Traditional mahjong for PC, Tablets, Smartphones
Free Majong Chinese Tiles Games,
Freegames Mahjong

 


  Mah Jongg: Free Majong Tiles Game
  Mahjong Connect: play while the clock is running
  Mahjongg Alchemy
  Mahjongg Garden Freegames
  Mahjongg II  New!
  Blue Mahjong
  Turbo Mahjongg Solitaire
  Mahjongg Tower
  Mahjong Daily
  Mahjongg 3D: Choice of 25 layouts
  Majong: Shanghai Dynasty Free Game
  Black and White Mahjong (1273k)
  Mah Jong Very Easy to Unbeatable
  Master Qwan's Mahjong Solitare
  FLA Jong: Mahjong Free Solitary Game
  The Great Mahjong with Time Attack
  Beijing Mahjong: * Play against an opponant*
  Three Kingdoms * Play against 3 opponants * (2030 k)
  Mahjong Elite: 0,1,2 or 3 containers
   
  Mahjong HTML5
Compatible iPad, Android, PC
Tablets, Smartphones, Desktop
 
Mahjong Deluxe with Leaderboard New!
  Mahjong One Android
  Mahjong II with LeaderboardNew!
  Mahjong Sichuan Android
  Mahjong Sweety Android
 
  Mahjong Chinese Symbolism of the 144 Tiles
  Mahjong Chinese Symbols 01: Seasons, Directions
  Mahjong Chinese Symbols 02: The Three Dragons
  Mahjong Chinese Symbols 03: The Three Suits
  The Symbolic Square of Mahjong and the 144 Tiles
  Boutique: More Books, Mahjong Tiles, Software
  Mahjong Bibliography. Books List
  Video: How to play Mahjong?
 


Chinese Checkers

  Chinese Checker
  Chinese Checkers 2.0
  Chinese Chess Xiang Qi Training
   
 

Year of the Red Fire Roaster- Cock / Chicken
Chinese New Year 2017

    Chinese New Year 2017   
  Chinese New Year Page
  Most popular Greetings for the Chinese New Year
  What is the date of the Chinese New Year 2017?
  Chinese New Year Dates from 1999 to 2020
   
 


 
Mahjong Readings Free Majong Readings
  The meaning of each tile
  Origins of the Oracle
 


 
Gong Hee Fot Choy, or "The Greetings of Riches"
Free Gong Hee Fot Choy Spread

 
Guan Yin Oracle

Guan Yin Fortune Telling

 Goddess of mercy and compassion
   
 
 
Chinese Astrology
  Learn About The 12 Chinese Signs
 


Fortune Cookie

  Crack A Fortune Cookie
  Crack A Misfortune Cookie
 


 
Free I Ching (Yijing) Readings
  64 Hexagrams Descriptions
   

 


Mahjong: More Books, Tiles, Software


Updated 10 janvier 2017